Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy - 15.3.2017 od 16:00 hod.

1. Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2017 1, rozpočet
2. Majetkoprávní úkony 2, příloha
3. Operativní zprávy, různé:
3.1. Návrh na poskytnutí finančních prostředků na podporu neziskových organizací v oblasti prevence sociálních deviací v roce 2017 3.1.
3.2. Poskytnutí dotací z rozpočtu města subjektům působícím v sociální oblasti a uzavření smluv 3.2.
3.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím 3.3.
3.4. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 3.4.
3.5. Zrušení směrnice č. 7/2014 o poskytování zápůjček z fondu rozvoje bydlení města Svitavy 3.5.
3.6. Novela přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 3.6., příloha
3.7. Zahraniční spolupráce města Svitavy 3.7.
3.8. Obecně závazná vyhláška města Svitavy 3.8.
3.9. Projekt P 109 – Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Svitavy na území města Svitavy v katastru Svitavy, Svitavy-předměstí, Moravský Lačnov, Čtyřicet Lánů 3.9.
3.10. Dodatek ke smlouvě o úvěru na financování akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého plaveckého bazénu, Svitavy“ 3.10. příloha
3.11. Žádost o uzavření dohody o splátkách 3.11.
3.12. Označení nové ulice 3.12.
3.13. Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2017 3.13.

Bookmark and Share