Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy - 14.12.2016 od 16:00 hod.

Z.s. Naše Svitavy poskytl materiály pro zastupitele, děkujeme!

1. Návrh na stanovení pravidel rozpočtového provizoria 1
2. Plán práce zastupitelstva na rok 2017 2, plán práce
3. Zpráva o školství ve městě Svitavy za školní rok 2015 – 2016 3
4. Majetkoprávní úkony 4, příloha
Operativní zprávy:
5.1. Návrh realizace a financování Programu prevence kriminality města Svitavy předkládaného se žádostí o dotaci MV ČR v roce 2017 5.1., příloha
5.2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. a Bonanze Vendolí, z.ú. 5.2.
5.3. Poskytnutí investiční dotace Seniorcentru města Svitavy s. r. o. a uzavření smlouvy

Snížení neinvestiční dotace na činnost v roce 2016 a uzavření Dodatku č. 2

5.3., žádost
5.4. Poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2017 5.4.
5.5. Poskytnutí neinvestiční dotace Seniorcentru města Svitavy s. r. o pro rok 2017 a uzavření smlouvy 5.5
5.6. Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera – darovací smlouva 5.6.
5.7. Poskytnutí dotace na zbudování ornitologické pozorovatelny 5.7., příloha
5.8. Investiční projekt č. P8.7 – VII. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy – Lány 5.8.
5.9. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 5.9.
5.10. Obecně závazná vyhláška města Svitavy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 5.10.
5.11. Obecně závazné vyhlášky města Svitavy 5.11.
5.12. Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu 5.12.
5.13. Ekonomické úkony zřizovatele 5.13.
5.14. Dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy v roce 2016 5.14.
5.15. Novela zřizovací listiny příspěvkové organizace města 5.15.
5.16. Peněžité dary členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 5.16.
5.17. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2015 5.17., závěrečný účet, zpráva
5.18. Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého plaveckého bazénu, Svitavy 5.18., příloha
5.19. Ekonomická analýza provozu dopravy realizované Salvií 5.19.
5.20. Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města 5.20., jednací řád
5.21. Svěření pravomoci 5.21.
5.22. Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2016 5.22. dodatek
5.23. Investiční záměr Chodník podél silnice I/43 v Lačnově 5.23.
5.24. Investiční projekt č. P7.8 – zastřešení multifunkční sportovní plochy v areálu Svitavského stadionu 5.24.

Bookmark and Share